Home / Kraj / Stop ustawie 2.0!
Stop ustawie 2.0!

Stop ustawie 2.0!

O demokratyczny uniwersytet

Oświadczenie Alternatywy Socjalistycznej w sprawie protestów studenckich i tzw. „ustawie 2.0”

Solidaryzujemy się z protestem środowisk akademickich i studenckich, który został zainicjowany na Uniwersytecie Warszawskim przez Akademicki Komitet Protestacyjny.

Projekt ustawy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamienia uniwersytety w przedsiębiorstwa a naukę w towar. Uczelnia tak jak kapitalistyczne przedsiębiorstwo będzie musiała kierować się zasadą maksymalizacji zysków i minimalizacji strat. To oznacza, że realizacja potrzeb edukacyjnych społeczeństwa zejdzie na dalszy plan, a głównym celem działalności uniwersytetów będzie zysk.

Uniwersytet musi być zarządzany w sposób demokratyczny i samorządny przez studentów oraz wszystkich pracowników uczelni, zaś projekt ustawy zwiększa uprawnienia rektora, ogranicza autonomię uczelni – demokracja akademicka będzie jeszcze większą fikcją niż przed reformą.

Projekt zakłada degradację małych regionalnych i lokalnych uczelni, a to według proponowanej ustawy oznacza mniej środków finansowych dla takich ośrodków, co w dobie komercjalizacji będzie prowadzić do jeszcze większych cięć. W praktyce może się to przełożyć m.in. na likwidację niektórych kierunków studiów, redukcję miejsc na kierunkach, zmniejszenie środków na pomoc socjalną dla studentów, podwyższenie opłat za studia zaoczne i wieczorowe, cięcia płac pracowników uczelni oraz oszczędności na wyposażeniu technicznym i pomocach naukowych.

W istocie rzeczy koncepcja ta oznacza całkowitą dewastację szkolnictwa wyższego, gdyż wszędzie tam, gdzie komercjalizuje się usługi publiczne dochodzi do załamania, ograniczenia dostępności i w konsekwencji do prywatyzacji oraz elitaryzacji takich usług. Dlatego stanowczo sprzeciwami się temu projektowi!

Żądamy:

Równego dostępu do edukacji!

Jednak zaznaczamy, że w kapitalizmie równy dostęp do edukacji zawsze będzie ograniczony czynnikami klasowymi – dla studentów z klasy robotniczej kapitalistyczna rzeczywistość oznacza nierówny start i ograniczony dostęp do nauki, a ten będzie istniał dopóty istnieje kapitalizm i wynikające z niego podziały klasowe oraz wszelkie nierówności społeczne. Naszym celem jest społeczeństwo, w którym każdy i każda ma równy dostęp do edukacji i równe możliwości rozwoju własnych zainteresowań i pasji, cel ten wiąże się z całkowitą negacją kapitalizmu i budową społeczeństwa bezklasowego.

Zamiast zbrojeń i sponsorowania prywatnych przedsiębiorców zwiększenia środków finansowych z budżetu państwa m.in. na szkolnictwo wyższe!

Zwiększenia pomocy socjalnej dla studentów z niezamożnych rodzin!

Zniesienia ukrytych opłat za studia dziennie oraz opłat za studia zaoczne i wieczorowe!

Większej liczby domów studenckich!

Prawdziwa demokracja akademicka to rady studenckie i pracownicze!

Jednak może się ona urzeczywistnić dopiero wtedy, kiedy klasa robotnicza pokona kapitalizm i przejmie środki produkcji, ustanawiając w ten sposób najwyższą formę demokracji – demokrację rad. Nie mniej jednak, żeby walka przeciwko nierównościom, wyzyskowi i władzy kapitału była skuteczniejsza robotnicy i studenci muszą wspólnie wystąpić przeciw kapitalizmowi.

Uniwersytety dla wszystkich, a nie tylko dla bogatych!

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top