Plakaty do pobrania w formacie PDF: Israel_Palestine, Stop Annextion

Wzór listu protestacyjnego, który może być wysłany do ambasad izraelskich:

[Lista ambasad izraelskich na świecie: https://embassies.gov.il/pages/israelimissionsaroundtheworld.aspx] ———————————————-

Do ambasadora Państwa Izrael

W odpowiedzi na apel Socjalistycznego Ruchu Walki w Izraelu piszemy, aby sprzeciwić się planom rządu izraelskiego dotyczącym „oficjalnej”, ale nielegalnej aneksji części okupowanego Zachodniego Brzegu. Ten nowy, okrutny atak na prawa narodowe milionów palestyńskich robotników i ubogich bez wątpienia doprowadzi do rzezi wielu niewinnych Palestyńczyków z rąk IDF i spowoduje dalsze podziały i konflikty między narodem palestyńskim i izraelskim oraz zmniejszy wszelkie perspektywy na pokój między Izraelczykami i Palestyńczykami oraz w całym regionie.

Podczas gdy masowe bezrobocie wstrząsa społeczeństwem izraelskim, podczas gdy ludzie nadal muszą sobie radzić z pandemią Covid-19, premier sądzony w procesie o skandale korupcyjne inicjuje nową eskalację konfliktu narodowego, świadomie uwalniając jeszcze gorszą rzeczywistość dla Palestyńczyków na okupowanych terytoriach, a także dla zwykłych Izraelczyków.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że jako zwolennicy sprawiedliwego rozwiązania opartego na równych prawach dla obu stron, będziemy teraz pracować nad zbudowaniem najsilniejszej międzynarodowej opozycji i potępieniem dla działań pańskiego rządu prowadzących w kierunku państwa apartheidu, jak również dla narodowego ucisku i okupacji Palestyńczyków w ogóle.

To the ambassador of the State of Israel

Following a call to action by Socialist Struggle Movement in Israel, we write to oppose the Israeli government’s plan to “officially” but illegally annex parts of the occupied West Bank. This new vicious attack on the national rights of millions of Palestinian workers and poor will undoubtedly lead to the slaughter of many innocent Palestinians at the hands of the IDF and cause further division and conflict between the Palestinian and Israeli people and diminish any prospects for peace between the Israelis and Palestinians, and across the region.

While mass unemployment shakes Israeli society, while people still cope with the Covid-19 pandemic, a prime minister on trial for corruption scandals is initiating a new escalation of the national conflict, consciously unleashing an even worse reality for Palestinians in the occupied territories and also for ordinary Israelis.

We would like to point out that as supporters of a just solution on the basis of equal rights for both , we will work now to build the strongest international opposition and condemnation to your government’s step further down the road of an Apartheid-type State, as well as to the national oppression and occupation of the Palestinians in general.

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top