Home / świat / Bliski Wschód / Rewolucja Irańska: ,,Kobieta, życie, wolność”: Program do wygrania
Rewolucja Irańska:  ,,Kobieta, życie, wolność”: Program do wygrania
Irańscy studenci krzyczą do Raisiego "Spadaj"

Rewolucja Irańska: ,,Kobieta, życie, wolność”: Program do wygrania

Zwolennicy ISA

Wybuchowe wydarzenia w Iranie, mające bezpośredni wpływ już na Irak i Afganistan, wciąż nabierają tempa. Uczniowie szkół, zwłaszcza dziewczęta, masowo wychodzą na ulice. Strach zniknął, gdyż studenci na jednym z uniwersytetów nawet zakrzyczeli prezydenta Raisiego. Pojawiły się elementy akcji strajkowej, zwłaszcza w kurdyjskiej części Iranu, ale jak dotąd klasa robotnicza jako taka – choć bardzo aktywna w ostatnich latach – (z wyjątkiem nauczycieli, wśród których przeważają kobiety) wspiera protesty biernie, nie dając samodzielnego przywództwa. Przyszły rozwój wypadków jest nadal bardzo otwarty i w decydującym stopniu będzie zależał od tego, czy klasa robotnicza jako taka będzie odgrywać centralną i wiodącą rolę.

Obecne masowe protesty mogą być początkiem końca reżimu mułłów, mogą otworzyć falę protestów w regionie. ISA i jej zwolennicy aktywnie wspierają walkę w Iranie, a także budują międzynarodową solidarność z ruchem w Iranie. Jako wkład w dyskusje na temat dalszej drogi dla ruchu w Iranie, zwolennicy ISA przygotowali program żądań. Jest on wciąż na wstępnym etapie i będzie aktualizowany w miarę rozwoju dyskusji. Komentarze można przesyłać na adres sonja@slp.at.

Więcej informacji w języku farsi można znaleźć także na stronach ROSA: Instagram i Facebook.

,,Kobieta, życie, wolność”: Program do wygrania:

Sprawiedliwość dla Jiny (Mahsa) Amini, Nika Shakarami i wszystkich innych zabitych przez reżim – o kompleksowe dochodzenie i rozpatrzenie tych i podobnych przypadków przez demokratycznie wybranych przedstawicieli ruchu rewolucyjnego;

Walczmy o zakończenie przemocy, szczególnie wobec kobiet i osób LGBTQI+;

Skończmy z represjami i przemocą państwową: Precz z ,,policją moralności”, strażą rewolucyjną i całym aparatem represji. Uwolnić wszystkich więźniów politycznych, działaczy związkowych, studentów i uczniów; Zakończyć inwigilację i kontrolę: Zwalczać wszelkie zakazy dotyczące Internetu i innych środków komunikacji;

Policja i inne struktury represji poza szkołami, uniwersytetami, miejscami pracy i społecznościami;

Budujmy ruch poprzez organizowanie zgromadzeń w zakładach pracy, szkołach i na uniwersytetach w celu omówienia konkretnych żądań ruchu i demokratycznego wyboru przedstawicieli do koordynowania protestów i samoobrony;

Pozbądźmy się wszystkich dyskryminujących praw i przepisów – Równe prawa dla kobiet, LGBTQI+ i wszystkich mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych. Połóżmy kres wszelkim prawom religijnym i zasadom ubioru: Dla pełnego wyboru wszystkich do noszenia tego, co chcą, to znaczy prawo do zdejmowania hidżabu, ale także do noszenia go, jeśli chcą;

Pełne prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach politycznych. Wielu pracowników i młodych ludzi mimo represji zorganizowało w ostatnich dekadach nielegalne struktury związkowe – należy je rozbudować i połączyć w sieć, aby stały się podstawą do odbudowy ruchu robotniczego i związkowego w całym kraju;

Ruch robotniczy musi odgrywać aktywną rolę, ZZ muszą rozszerzyć strajki wspierające ten ruch i połączyć swoje żądania ekonomiczne z żądaniami zakończenia ucisku;

O pełne cielesne samostanowienie i niezależność dla kobiet i LGBTQI+: pełne prawa rozwodowe, koniec przymusowych małżeństw, a także wszechstronna, queer-inkluzywna edukacja, opieka zdrowotna, z pełnymi prawami i dostępem do antykoncepcji i aborcji;

Pełny dostęp kobiet i osób LGBTQI+ do miejsc pracy, mieszkań i usług społecznych bez względu na jakiekolwiek wpływy religijne. Walka o te prawa jest międzynarodowa i pokazuje, kto jest prawdziwymi siostrami (i braćmi) w tej walce: nie rządzący, którzy udają, że stoją ,,za kobietami”, podczas gdy we własnych krajach atakują prawa kobiet, jak to miało miejsce ostatnio w USA. Naszymi sojusznikami są miliony na ulicach w Argentynie i Polsce, w Chinach i USA, które walczą o prawa kobiet i LGBTQI+;

Tłumienie wszystkich mniejszości etnicznych, religijnych i narodowych jest i było narzędziem dzielenia i rządzenia elit w Iranie. Należy walczyć o państwo wieloetniczne, które gwarantuje podstawowe prawa, takie jak wolność używania języków, kultury itp. Kurdowie i inne mniejszości powinny mieć prawo do samostanowienia, aż do prawa do odłączenia się od państwa irańskiego, jeśli sobie tego życzą;

Koniec władzy mułłów, pod względem gospodarczym, politycznym i społecznym: W nowym Iranie demokratyczne struktury rewolucji zastąpią represyjne struktury mułłów. Religia stanie się sprawą prywatną;

O zwarcie szeregów uczniów i studentów z ruchem robotniczym: Za rozszerzeniem ruchu na wszystkie regiony, dzielnice i zakłady pracy oraz za budową demokratycznych struktur koordynacyjnych;

Masowe demonstracje są ogromne i podcinają polityczną bazę reżimu – kolejnym krokiem musi być podcięcie ekonomicznych podstaw reżimu. Przygotujmy się na strajk generalny, aby obalić reżim i zająć instytucje państwowe oraz przedsiębiorstwa należące do państwa i jego zwolenników;

Budujmy wieloetniczne komitety samoobrony, aby zabezpieczyć ruch w szkołach, na uniwersytetach, w społecznościach i miejscach pracy przed atakami ze strony państwa i instytucji religijnych;

Apel do niższych rangą sił policyjnych i poborowych o odmowę wykonywania rozkazów mających na celu uciskanie ruchu. Apel do zwykłych robotników w różnych dziedzinach aparatu państwowego, w administracji, w przemyśle państwowym itp. o odmowę administrowania wszelkimi represjami. Do struktur demokratycznych, takich jak komitety żołnierskie, aby broniły tych praw;

Takie demokratyczne struktury mogą łączyć się z podobnymi komitetami istniejącymi i rozwijającymi się w przedsiębiorstwach i zakładach pracy i mogą być wykorzystane do organizowania dystrybucji żywności, wody i niezbędnych towarów, mogą zacząć przejmować władzę tam, gdzie państwo się wycofuje i stworzyć podstawy do przejęcia kluczowych gałęzi przemysłu i bogactwa kraju;

Niektóre reformy lub zmiany w konstytucji czy ustawodawstwie nie zaspokoją potrzeby zasadniczej zmiany. W pozornie ,,demokratycznych” wyborach do nowego Madschlesa/Parlamentu ci, którzy będą mogli kandydować, zostaną wybrani przez elity, a nie przez zwykłych ludzi, którzy obecnie przewodzą walce. Obecny reżim musi zostać zastąpiony prawdziwie demokratycznymi strukturami, opartymi na organach walki, które rozwijają się w miejscach pracy i społecznościach. Zbudujmy całkowicie nową demokrację opartą na mocy i sile zwykłych ludzi, robotników, którzy kierują gospodarką, kobiet, chłopów i młodzieży;

Utwórzmy rady robotniczych w całym kraju w celu całkowitego obalenia aparatu państwowego, gwardii rewolucyjnej i wszystkich instytucji religijnych oraz demokratycznej kontroli i zarządzania gospodarką, zwłaszcza kluczowymi gałęziami przemysłu, takimi jak przemysł naftowy. Znacjonalizować wszystkie sprywatyzowane przedsiębiorstwa pod kontrolą pracowników;

Otworzyć wszystkie informacje o firmach i wewnętrzne informacje centralnej struktury państwowej i upublicznić, gdzie podziało się bogactwo, które stworzyły miliony ludzi klasy robotniczej w Iranie, kim są przedstawiciele reżimu, którzy z niego korzystają – Otworzyć ich konta i wywłaszczyć;

Wykorzystajmy bogactwo dla tych, którzy je wyprodukowali. Za żywą płacą bez różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Aby walczyć z inflacją, ceny muszą być kontrolowane przez demokratycznie zorganizowane struktury klasy robotniczej. Płace muszą być powiązane ze wzrostem cen. Zakończmy ubóstwo poprzez wywłaszczenie elit i wykorzystajmy pieniądze na pełne finansowanie służby zdrowia i edukacji, na emerytury i osoby potrzebujące;

Przekształcenie produkcji tylko na niezbędne potrzeby i wykorzystanie zasobów i bogactwa w celu zakończenia ubóstwa, głodu i bezrobocia. To także podstawa do zakończenia eksploatacji przyrody, która prowadzi do suszy i niedoborów żywności. Tylko demokratycznie zorganizowana i planowana gospodarka i rolnictwo może uratować drobnych chłopów przed wyzyskiem ze strony właścicieli ziemskich i międzynarodowych korporacji oraz zapewnić ochronę gatunków, wody i przyrody;

Od Teheranu do Kabulu, od Zahedanu do Bagdadu: dla rozszerzenia ruchu rewolucyjnego w całym regionie w kierunku federacji krajów socjalistycznych;

Brak zaufania do mocarstw imperialistycznych. USA i europejscy imperialiści zdecydowanie popierali brutalny reżim Szacha i również dzisiaj postrzegaliby Iran jedynie jako źródło taniej ropy i gazu. Chiny i Rosja nie są niczym lepszym, wyzyskując i tłumiąc ludzi we własnym kraju i pracując ręka w rękę z irańskim reżimem. Za budową niezależnej, rewolucyjnej organizacji klasy robotniczej i młodzieży, która zapewni, że po upadku reżimu przedstawiciele i korporacje zachodu lub starej rodziny Szacha nie przejmą bogactwa kraju.

Program dla międzynarodowego ruchu solidarnościowego

Budujmy międzynarodowy oddolny ruch solidarnościowy – w miejscach pracy, szkołach, na uniwersytetach i w dzielnicach, z ruchem kobiet, LGBTQI+, młodzieży, pracowników i związków zawodowych na czele;

Ruch związków zawodowych ma tu do odegrania główną rolę: nie tylko dlatego, że wielu kolegów z pracy pochodzi z dyktatur, ale również dlatego, że przezwyciężenie dyktatur i wyzysku poprawia warunki dla pracowników na całym świecie. Organizacje pracownicze muszą wykorzystać swoje kanały i media, aby informować i aktywnie uczestniczyć w protestach, wspierać je, a zwłaszcza wspierać pracowników tych przedsiębiorstw, które prowadzą interesy z reżimem, aby zapewnić, że nie poniosą konsekwencji;

Stop hipokryzji: Przeciwko dostawom broni przez państwa imperialistyczne i imperialistycznym wojnom w całym regionie i na świecie. Oznacza to pełne otwarcie wszystkich dokumentów firmowych i ich zbadanie przez przedstawicieli ruchu robotniczego w firmach handlujących bezpośrednio lub pośrednio z Iranem;

Wypowiedzmy wojnę sieci szpiegowskiej reżimu na całym świecie: pozbądźmy się wszystkich przywilejów dyplomatycznych, nie współpracujmy z władzami reżimu, ambasady i sieci tego terrorystycznego reżimu muszą zniknąć! Otwarcie wszystkich dokumentów firmowych, umów i kontraktów, aby odkryć relacje ekonomiczne, ale także aby wiedzieć, którzy działacze są zagrożeni;

Pełne prawa dla osób z Iranu mieszkających w innych krajach lub uciekających do nich – ich prawo do pobytu nie może podlegać żadnej kontroli ani wpływom władz irańskich, a więc należy znieść wizy i inne ograniczenia;

Zyski, które firmy osiągnęły współpracując lub tolerując reżim, muszą zostać przejęte i wykorzystane do wsparcia ruchu i demokratycznej rekonstrukcji. Nie mogą za to płacić pracownicy tych firm, a jedynie właściciele i akcjonariusze

Przejąć ambasady, bogactwa i aktywa reżimu i jego zwolenników za granicą w ręce ruchu solidarnościowego;

Umowa nuklearna rządzących nie jest rozwiązaniem – pozbądźmy się wszystkich sankcji, które uderzają w ludzi pracujących i biednych! Udana rewolucja jest największą gwarancją pokoju, bezpieczeństwa, wolności i samostanowienia w całym regionie.

„Kobieta, Życie, Wolność” wszędzie: za światowym ruchem na rzecz obalenia globalnego systemu kapitalistycznego, który produkuje ucisk kobiet i LGBTQI+, dyktatury, wojny, nędzę i wyzysk oraz za budową światowej demokracji socjalistycznej. socjalistycznej.

Tłumaczył: Aleksander Marchlewski

Tekst oryginalny: https://internationalsocialist.net/en/2022/10/iranian-revolution

About Alternatywa Socjalistyczna

Alternatywa Socjalistyczna jest polską sekcją International Socialist Alternative
Scroll To Top